• English
 • Polski
 • A A A


  Fundacja Centrum Innowacji FIRE jest akredytowanym Ośrodkiem Innowacji, świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
  PRO-INNO IP

  W okresie od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2015 roku Fundacja CI FIRE realizowała projekt współfinansowany ze środków Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.   Projekt pn. „Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP” miał na celu przyspieszenie rozwoju firm dzięki doradztwu w zakresie wdrażania innowacji – […]

  Mazowiecki Ośrodek Patentowy

  W okresie 2006-2010 Fundacja CI FIRE realizowała projekt pn. „Mazowiecki Ośrodek Patentowy”, w ramach którego pomagała wynalazcom ze środowisk akademickich w przygotowaniu zgłoszeń patentowych służących komercjalizacji wyników prac badawczych. Pierwszą edycję projektu sfinansowano ze środków Działania 2.6. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego województwa mazowieckiego. Obsłużono ok. 60 projektów naukowych z regionu Mazowsza. Od roku 2008 projekt […]

  Akademia Innowacji i Venture Capital

  W latach 2006-2008 Fundacja CI FIRE w konsorcjum z Europejskim Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizowała projekt pn. „Akademia Innowacji i Venture Capital”, w ramach którego prowadzono szkolenia z zakresu źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach, oceny projektów innowacyjnych i zasad podejmowania decyzji o inwestycji w spółkę kapitałową. Projekt współfinansowano ze środków Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. […]

  Kreator innowacyjności UMK

  W 2008 roku Fundacja CI FIRE realizowała projekt pn. „Oferta preinkubacyjna i komercyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z uwzględnieniem analizy kosztowej świadczonych usług„, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt zrealizowano we współpracy z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici oraz Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego. Stworzono mechanizm analizy kosztów i przygotowywania ofert w zakresie świadczenia usług […]

  FIRE-UP

  W latach 2006-2008 Fundacja CI FIRE realizowała projekt pn. „FIRE-UP, Utworzenie mechanizmu wspierającego rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw wywodzących się z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, którego celem było stworzenie procedur niezbędnych do komercjalizacji technologii i tworzenia spółek typu spin-off w oparciu o wybrane przykłady wyników prac badawczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt zrealizowano w konsorcjum z […]