Akademia Innowacji i Venture Capital

W latach 2006-2008 Fundacja CI FIRE w konsorcjum z Europejskim Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizowała projekt pn. „Akademia Innowacji i Venture Capital”, w ramach którego prowadzono szkolenia z zakresu źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach, oceny projektów innowacyjnych i zasad podejmowania decyzji o inwestycji w spółkę kapitałową.

Projekt współfinansowano ze środków Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Szkolenia skierowane były do właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, którzy planowali pozyskać rozwiązania innowacyjne i chciały je efektywnie wdrożyć. Do wzięcia udziału w szkoleniach zaproszono również przedsiębiorców, którzy chcieli sfinansować rozwój biznesu poprzez pozyskanie inwestora (finansowego, branżowego, giełdę).

Celem prowadzonych szkoleń było pogłębienie wiedzy przedsiębiorców o źródłach finansowania inwestycji, poprawa zdolności MSP do wprowadzania działań innowacyjnych i wykorzystywania wsparcia z instytucji otoczenia biznesu lub jednostek naukowo-badawczych oraz podniesienie umiejętności planowania i promowania przygotowanych projektów. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

 • techniki oceny projektów innowacyjnych
 • techniki prezentacyjne projektów
 • programy finansowania innowacji
 • techniki oceny sytuacji spółek pod kątem kwalifikowania się do finansowania
 • instytucje wspierające działalność MSP
 • zasady podejmowania decyzji o wejściu kapitałowym do spółki
 • źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw
 • zarządzanie finansami w MSP
 • zamówienia publiczne w kontekście zarządzania środkami unijnymi w przedsiębiorstwie
 • definiowanie potrzeb przedsiębiorstwa
 • innowacyjność projektów inwestycyjnych
 • biznes plan projektu inwestycyjnego