wyniki ocen ofert na badanie ewaluacyjne

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na badanie ewaluacyjne w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” do 8 stycznia 2018 r. wpłynęły 3 oferty. Nie spełniły one jednak oczekiwań w części dot. ceny albo w części dot. doświadczenia. Dlatego postępowanie ofertowe zostało zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy (zgodnie z […]

WYNIKI WYBORU USŁUGI DRUKU I DOSTAWY MATERIAŁÓW

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługi druku i dostawy materiałów w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” do 10 września 2017 r. wpłynęły 3 oferty, które otrzymały następującą liczbę punktów: STOLGRAF Pasternak, Rodzięwicz Sp. j. ul. Świebodzka 41, 58-141 Starachowice- 85 pkt. Sonar Sp. z o.o., ul. […]

WYNIKI WYBORU OFERTY NA USŁUGI TŁUMACZENIA

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługi tłumaczenia w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” wpłynęło 5 ofert, które otrzymały następującą liczbę punktów: Master Szkoła Języków Obcych, ul. 15 Grudnia 6/5, 42-500 Będzin-65,18 pkt. GROY Group, ul. 1 Maja 9, 40-224 Katowice-100 pkt. Summa Lingua SA, ul. Lublańska […]

WYNIKI WYBORU OFERTY NA ZAKUP ANALIZ I EKSPERTYZ

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup analiz i ekspertyz w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” wpłynęła 1 oferta. Została złożona przez BWCG Mateusz Witański, ul. Radockiego 52/6, 40-645 Katowice i dotyczyła jedynie trzeciej części zamówienia tj. ekspertyzy/opinia techniczna. Oferta spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym […]

WYNIKI WYBORU OFERTY NA ZEWNĘTRZNE USŁUGI EKSPERCKIE

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zewnętrzne usługi eksperckie w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” wpłynęły oferty od następujących firm: INVESTIN Spółka z o.o., ul. Radna 12, 00-341 Warszawa. Oferta uzyskała 48,15 pkt. Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi ul. Częstochowska 1A, 93-115 Łódź. Oferta […]

WYNIKI WYBORU NA ZEWNĘTRZNE USŁUGI DORADCZE

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zewnętrzne usługi doradcze w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” wpłynęły oferty od następujących firm: Cytowski&Partners Tytus Cytowski , Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa Kancelaria Liderio Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa INVESTIN Sp. z o.o., ul. Radna 12, 00-341 […]

WYNIKI WYBORU OFERTY NA DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na działania promocyjne w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” wpłynęły oferty od następujących firm: Pracownia C&C Sp. z o.o., ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa Dźwignia Handlu Sp. z o.o., ul. Mieszczańska 13/27, 30-313 Kraków Esencja Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7/128, […]

Wyniki wyboru oferty na organizację i kompleksową obsługę konferencji i spotkań

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na organizację i obsługę konferencji i spotkań w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” wpłynęły oferty od następujących firm: Tarsago Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa More&Better Sp.  z o.o. ul. W. Syrokomli 7/7, 30-102 Kraków UpHOTEL Sp. z o.o., […]

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe są przeprowadzone według zasady konkurencyjności wynikającej z  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego podlegającego pod ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2164 z późniejszymi […]