Wyniki wyboru oferty na organizację i kompleksową obsługę konferencji i spotkań

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na organizację i obsługę konferencji i spotkań w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” wpłynęły oferty od następujących firm: Tarsago Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa More&Better Sp.  z o.o. ul. W. Syrokomli 7/7, 30-102 Kraków UpHOTEL Sp. z o.o., […]

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Zapraszamy do składania ofert na działania promocyjne w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedmiotem […]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZEWNĘTRZNE USŁUGI DORADCZE

Zapraszamy do składania ofert na usługi doradcze w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedmiotem […]

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe są przeprowadzone według zasady konkurencyjności wynikającej z  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego podlegającego pod ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2164 z późniejszymi […]