FIRE-UP

W latach 2006-2008 Fundacja CI FIRE realizowała projekt pn. „FIRE-UP, Utworzenie mechanizmu wspierającego rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw wywodzących się z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, którego celem było stworzenie procedur niezbędnych do komercjalizacji technologii i tworzenia spółek typu spin-off w oparciu o wybrane przykłady wyników prac badawczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekt zrealizowano w konsorcjum z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici oraz Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt był odpowiedzią na potrzeby środowiska akademickiego w zakresie regulacji prawnych dotyczących tworzenia firm w oparciu o badania naukowe prowadzone na uczelniach wyższych.

Celem projektu było też zwiększenie poziomu innowacyjności regionu poprzez utworzenie sieciowego mechanizmu wspierającego organizację i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu kompetencji i zasobów technologicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Na przykładzie i we współpracy z UMK, stworzono procedury regulujące od strony organizacyjnej i formalno-prawnej zasady tworzenia podmiotów bazujących na wynikach badań naukowych oraz zarządzania własnością intelektualną. Procedury te mogą być wykorzystane przez inne uczelnie wyższe w Polsce.

Od stycznia do listopada 2008 roku założenia projektu FIRE-UP były realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Oferta preinkubacyjna i komercyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z uwzględnieniem analizy kosztowej świadczonych usług” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.