Mazowiecki Ośrodek Patentowy

W okresie 2006-2010 Fundacja CI FIRE realizowała projekt pn. „Mazowiecki Ośrodek Patentowy”, w ramach którego pomagała wynalazcom ze środowisk akademickich w przygotowaniu zgłoszeń patentowych służących komercjalizacji wyników prac badawczych.

Pierwszą edycję projektu sfinansowano ze środków Działania 2.6. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego województwa mazowieckiego. Obsłużono ok. 60 projektów naukowych z regionu Mazowsza. Od roku 2008 projekt miał charakter ogólnopolski i obejmował swoim zakresem wszystkie dziedziny wiedzy, a współfinansowała go Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „Partnerzy”.

Projekt był realizowany przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz transferu technologii. W ramach projektu przygotowywano badania zdolności patentowej zgłoszonego rozwiązania, a prace . oparte były na wiedzy ekspertów i dostępie do specjalistycznych międzynarodowych baz danych. Pozwalało to zidentyfikować podobne rozwiązania ujawnione w literaturze światowej oraz zweryfikować szanse na uzyskanie patentu dla opiniowanego rozwiązania. Jeżeli dane rozwiązanie miało charakter unikatowy, przygotowane było zgłoszenie patentowe w celu zabezpieczenia praw twórców, co urealniało szanse na komercjalizację projektu. Analizy biznesowe dla tych rozwiązań, opracowane przez Centrum Innowacji FIRE, wskazywały możliwe kierunki dalszego rozwoju projektów badawczych oraz możliwe źródła ich finansowania.