PRO-INNO IP

W okresie od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2015 roku Fundacja CI FIRE realizowała projekt współfinansowany ze środków Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt pn. „Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP” miał na celu przyspieszenie rozwoju firm dzięki doradztwu w zakresie wdrażania innowacji – nie tylko produktowych i technologicznych, lecz także marketingowych i organizacyjnych, w zależności od indywidualnych potrzeb zainteresowanego przedsiębiorcy. Szczególny nacisk w projekcie położono na kwestie ochrony i zarządzania własnością intelektualną.

Zakres świadczonych w ramach projektu usług obejmował w szczególności

  • budowę strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – usługa polegała na wyznaczaniu strategicznych kierunków działań przedsiębiorcy przyczyniających się do wzrostu wartości spółki (m.in. poprzez zwiększenie udziału kapitału intelektualnego w działalności przedsiębiorcy);
  • przeprowadzenie badań i analiz poprzedzających zgłoszenie rozwiązania do ochrony; określenie właściwego zakresu i rodzaju ochrony;
  • pomoc w ochronie własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how i praw autorskich; przygotowanie zgłoszeń do właściwego urzędu patentowego, przygotowania korespondencji w sprawie naruszenia praw ochronnych oraz odwołań do UPRP itp.;
  • opracowanie analiz rynkowych dla nowych, innowacyjnych produktów, usług i procesów;
  • pomoc w organizacji projektów badawczo-rozwojowych dla firm pracujących nad nowymi produktami i technologiami (optymalizacja zakresu i kosztów projektów badawczo, uzgodnienie warunków współpracy z instytutami naukowymi, itp.);
  • wsparcie przedsiębiorcy w pozyskaniu informacji (m.in. z baz danych, cyfrowych bibliotek technicznych, itp.) w celu przygotowania projektów B+R oraz zgłoszeń do urzędu patentowego;
  • doradztwo przy zakupie własności intelektualnej.

W wyniku projektu zrealizowano blisko 120 usług dla przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Usługi te były świadczone dla przedsiębiorców nieodpłatne – w ramach pomocy de minimis.

Poza usługami doradczymi, Fundacja organizowała konferencje i seminaria poświęcone zagadnieniom IP w praktyce gospodarczej. Odbyto wiele indywidualnych spotkań i konsultacji z firmami zainteresowanymi tą tematyką, a także przygotowano materiały informacyjne i promocyjne. Zebrane doświadczenia stanowiły podstawę do opracowania broszury pt. „Dobre praktyki wykorzystania ochrony własności intelektualnej w rozwoju firmy”, której celem jest zwrócenie uwagi przedsiębiorcom na coraz większe znaczenie zagadnień związanych z własnością intelektualną w zwiększaniu konkurencyjności na wolnym rynku.

Dobre praktyki wykorzystania ochrony własności intelektualnej w rozwoju firmy

 

Projekt „Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość