Przedsiębiorczość bez barier

Prezentujemy wybór najciekawszych raportów, zebranych w ramach projektu „Przedsiębiorczość bez barier”.

Jako Fundacja od lat działamy w obszarze edukacji, szkoleń, wspierania i rozwoju inicjatyw gospodarczych, naukowych i społecznych w Polsce. W ostatnich kilku latach naszą grupą docelową stali się także młodzi ludzie, chcący rozpocząć działalność gospodarczą i/lub społeczną lub już aktywni na tym polu ale szukający możliwości rozwoju, zmiany formuły, innowacji w tym co robią.
Staramy im się pomóc stosując różne metody i formy: od mentoringu po wsparcie w procesie wypracowania usług/programów/działań a także pomoc w szukaniu możliwości dofinansowania takich działań, realizację projektów a także doradztwo.
Chcielibyśmy pochylić się nad zagadnieniem barier jakie napotykają młodzi ludzie prowadzący działalność przedsiębiorczą (w tym społeczną). Z naszej pobieżnej diagnozy jak i obserwacji wynika, że część postulatów jakie napotkać można w przestrzeni publicznej i medialnych dyskusjach a które mówią wprost o barierach prawnych jakie nakładają duży gorset na aktywność, jest słuszna.
Celem naszego projektu jest zbadanie faktycznego stanu w Polsce w tym zakresie, upowszechnienie informacji o tym które bariery zostały w ostatnim okresie zlikwidowane, zachęcenie do aktywności społecznej i gospodarczej młodzieży, wypracowanie pewnych rekomendacji dla decydentów które mogą jeszcze w większym stopniu odblokować formalne ograniczenia jakie napotykają osoby dopiero startujące z własną aktywnością.
Planowane działania:
– badanie i analiza,
– działania bezpośrednie w postaci dwóch warsztatów i spotkań,
– upowszechnianie rezultatów.

 

Projekt dofinansowała Fundacja PKO Banku Polskiego

 

 

Motywacje młodych 2015

Motywacje Młodych 2015. Wyniki badania. Oczekiwania igreków. Rynek pracy oczami studenta. Zbiór praktyk i komentarzy eksperckich- raport opracowany przez Bigram S.A.

Autorzy:
Paulina Mazur
Tomasz Duda
Aleksandra Perkowska
Michał Przybylski

Kliknij aby pobrać


 

Młodzież 2013

Raport opracowany przez CBOS oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Autor:
Rafał Boguszewski

Kliknij aby pobrać


 

Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce

Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych. Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.

Autorzy:
dr Ewa Bacia
Anna Michalina Gieniusz
dr Grzegorz Makowski
Filip Pazderski
dr Bartłomiej Walczak

Kliknij aby pobrać


 

Resortowy Program Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019

Raport opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Kliknij aby pobrać

 

 

 

 


 

Edukacja obywatelska w Polsce.

Analiza aktualnej sytuacji, zidentyfikowanych potrzeb oraz szans i barier rozwoju – opracowanie powstało w ramach projektu „Engage! Building together European learning material on education for citizenship”.

Autorzy:
Ewa Bacia
Filip Pazderski
Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Kliknij aby pobrać


 

Youth Entrepreneurship in Europe: Values,Attitudes, Policies. (2015) Cornell University ILR School

Raport opracowany przez Cornell University ILR School ze Stanów Zjednoczonych
Kliknij aby pobrać