Przedsiębiorczość bez barier

Od lutego do czerwca 2017 roku Fundacja prowadziła projekt dofinansowany przez Fundację PKO BP. Badanie i analiza której rezultatem jest raport, przygotowanie i zorganizowanie dwóch działań warsztatowo-szkoleniowych oraz upowszechnianie rezultatów stanowiły główny przedmiot działań projektu. Badanie i analiza objęły swoim zakresem obszar przepisów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej o których mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, pod kątem możliwości zastosowania takich rozwiązań, które zwiększą równowagę w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a organami wydającymi decyzje administracyjne. Drugą częścią tego działania było przygotowanie konkretnych propozycji legislacyjnych obejmujących wdrożenie instytucji milczącego załatwienia sprawy oraz postępowania uproszczonego w konkretnych ustawach regulujących podstawy prawy wybranych spraw załatwianych przez przedsiębiorców. Działanie to było prowadzone w lutym i w marcu tego roku. Opracowany raport, będący rezultatem powyższych prac był upowszechniany w środowisku organizacji akademickich oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za ten obszar legislacji: dotarto z nim do Ministerstwa Rozwoju, które zamierza –  lub już zrobiło – wykorzystać rekomendacje i opracowane rozwiązania w swoich działaniach inicjujących zmiany legislacyjne.

W kolejnym etapie Fundacja zainicjowała, przygotowała i zorganizowała dwa wydarzenia warsztatowo-szkoleniowe, które wpisywały się w tytułowy dla projektu cel przedsiębiorczości bez barier:
– 12 maja 2017 roku na warszawskiej Politechnice w warsztacie „Zróbcie coś z tą Wieżą Babel”, stanowiącym część działań podejmowanych w ramach krajowego i warszawskiego Festiwalu Designthinkingweek 2017, wzięło udział 20 uczestników oraz czwórka prowadzących. Byli to studenci, uczniowie szkół średnich, pracownicy akademiccy, młodzi przedsiębiorcy oraz pracownicy kilku firm. Temat warsztatu: Jak budować kulturę współpracy między uczelniami a przemysłem, czyli naukowcu i przedsiębiorco, zróbcie coś z tą Wieżą Babel

– Drugie wydarzenie odbyło się 7 czerwca 2017 roku w siedzibie Fabryki I3 na warszawskim Mokotowie. Organizowane było we współpracy z BT Progress oraz siecią Enterprise Europe Network, zgromadziło 36 osób oraz kilkoro prelegentów. Uczestnikami  byli studenci, młodzi przedsiębiorcy z sektora start-up, młodzi pracownicy akademiccy. Zasadniczym celem spotkania było umożliwienie wymiany doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdrażania projektów, które przełamują różne bariery w tym te ograniczające przedsiębiorczość.

Prezentujemy wybór najciekawszych raportów zebranych w ramach projektu „Przedsiębiorczość bez barier”.

Motywacje młodych 2015

Motywacje Młodych 2015. Wyniki badania. Oczekiwania igreków. Rynek pracy oczami studenta. Zbiór praktyk i komentarzy eksperckich- raport opracowany przez Bigram S.A.

Autorzy:
Paulina Mazur
Tomasz Duda
Aleksandra Perkowska
Michał Przybylski

Kliknij aby pobrać


 

Młodzież 2013

Raport opracowany przez CBOS oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Autor:
Rafał Boguszewski

Kliknij aby pobrać


 

Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce

Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych. Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.

Autorzy:
dr Ewa Bacia
Anna Michalina Gieniusz
dr Grzegorz Makowski
Filip Pazderski
dr Bartłomiej Walczak

Kliknij aby pobrać


 

Resortowy Program Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019

Raport opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Kliknij aby pobrać

 

 

 

 


 

Edukacja obywatelska w Polsce.

Analiza aktualnej sytuacji, zidentyfikowanych potrzeb oraz szans i barier rozwoju – opracowanie powstało w ramach projektu „Engage! Building together European learning material on education for citizenship”.

Autorzy:
Ewa Bacia
Filip Pazderski
Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Kliknij aby pobrać


 

Youth Entrepreneurship in Europe: Values,Attitudes, Policies. (2015) Cornell University ILR School

Raport opracowany przez Cornell University ILR School ze Stanów Zjednoczonych
Kliknij aby pobrać