Wspieramy mazowieckie startupy – nasz projekt startuje od września

Pod koniec maja 2017 dowiedzieliśmy się, że nasz pomysł na projekt spotkał się z dobrą oceną operatora programów europejskich na Mazowszu.

Decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych od września 2017 aż przez rok będziemy świadczyć bezpłatne usługi doradcze dla startupów z naszego województwa.

Wakacje poświęcamy na przygotowania, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych formalności po to by z początkiem września ruszyć z ofertą takich usług jak:

•    doradztwo technologiczne, audyt technologiczny, rozpoznanie cech innowacyjnych produktu i technologii;
•    doradztwo biznesowe w zakresie procesu wdrażania technologii i strategii rozwoju (licencja, sprzedaż, utworzenie spółki, w tym spin-off),
•    usługi w zakresie komercjalizacji technologii, w tym w zakresie koordynacji przebiegu projektów od fazy pomysłu do momentu uzyskiwania zysków z ich komercjalizacji;
•    doradztwo marketingowe (analizy rynkowe, strategie marketingowe i sprzedażowe, promocja produktów/usług),

Brokering technologii, w szczególności:
•      przegląd stanu techniki dla technologii stosowanej przez przedsiębiorcę, poszukiwanie nowszych, bardziej zaawansowanych i dostępnych dla przedsiębiorców rozwiązań, których wdrożenie podniesie konkurencyjność ich działalności,
•      identyfikację zespołów badawczych oferujących zastosowanie nowszych, bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych możliwych do implementacji przez grupy przedsiębiorców oraz inicjalizację projektów badawczych,
•      poszukiwanie potencjalnych klientów/kooperantów,
•      poszukiwanie partnerów biznesowych przedsięwzięcia,
•      pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów i reprezentację w negocjacjach.

Ponadto będą to także usługi w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej (IP):
•      określenie właściwego rodzaju ochrony prawnej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, ochrona know-how) i opracowaniem strategii ochrony IP, wyznaczeniem strategicznych kierunków działań właściciela praw do rozwiązania w zakresie ochrony IP,
•      przeprowadzenie kompleksowej analizy tzw. stanu techniki – badania literatury światowej, patentów, publikacji z wykorzystaniem najlepszych dostępnych baz danych;
•      przeprowadzenie badania czystości i zdolności patentowej,
•   określenie zakresu terytorialnego ochrony własności przemysłowej – dokonanie wyboru krajów, na terenie których rozwiązanie winno być chronione (w oparciu o analizę rynkową dla nowych produktów, usług i procesów i ocenę szans rynkowych dla planowanych rozwiązań),
•      doradztwo w zakresie nabycia własności intelektualnej – pomoc w zakresie zakupu patentów i innych praw majątkowych;
•    informowanie o dostępnych dla przedsiębiorców źródłach finansowania projektów badawczych i wdrożeniowych;
•    coaching i mentoring dla przedsięwzięć preinkubowanych i inkubowanych,
•    szkolenia specjalistyczne,
•    współpraca przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi – od identyfikacji potrzeb badawczych do usług prototypowania.

Wspierać nas będzie grono kilkunastu osób z bardzo ciekawym i dużym doświadczeniem biznesowym, technologicznym, sprzedażowym a także rzecznicy patentowi.

Więcej szczegółów wraz z harmonogramem i planem przedstawimy pod koniec sierpnia. Utworzymy też osobny serwis na stronie.

Projekt „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.