Zapytanie ofertowe dot. wyboru Wykonawcy opracowania dokumentów analitycznych w formie biznesplanów

W ramach realizowanego przez Fundację projektu pn. „Dobry Pomysł” realizowanego w ramach poddziałania 2.4.1 POIR.02.04.01.00-0001/16 „Inno_LAB- Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów, II oś priorytetowa  „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój, 2014-2020, poszukujemy Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentów analitycznych w formie biznesplanów w ilości maksymalnie do 12 opracowań na rzecz pomysłodawców tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Szczegóły w Zapytanie ofertowe

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy do zapytania oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

Do oferty należy załączyć wypełnione załączniki:

Ofertę należy przesłać w formie skanu na adres anna.lysek@innowacje.org.pl nie później niż do dnia 12.07.2018 r. do godz. 24:00.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.