Zapraszamy do składania ofert na analizy i ekspertyzy w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5 usług analizy, ekspertyzy w ramach usług o charakterze inkubacyjnym i akceleracyjnym dla przedsiębiorców istniejących na rynku nie dłużej niż 2 lata.

Zakres usług może objąć następujące analizy, ekspertyzy, zależne od specyfiki start-upu (jedna usługa dla jednego start-upu):

– analiza finansowa dla przedsięwzięcia,

– analiza wartości własności intelektualnej,

– ekspertyza/opinia techniczna.

Charakter usług zależeć będzie od zapotrzebowania zgłaszanego przez firmy w toku realizacji projektu.

Usługi dotyczyć będą rozwiązań przedsiębiorców z dziedzin wskazanych z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza (dokument jest dostępny pod linkiem http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id4003-inteligentne-specjalizacje-mazowsze.pdf)
Szczegóły znajdują się w Zapytanie ofertowe-zakup analiz i ekspertyz

Ofertę należy złożyć poprzez Formularz oferty i załączniki wraz z odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Ofertę należy przesłać do 5 września 2017 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@innowacje.org.pl