Zapraszamy do składania ofert na usługi eksperckie w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia są usługi eksperckie o charakterze inkubacyjnym i akceleracyjnym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców istniejących na rynku nie dłużej niż 2 lata.

Zakres usług może objąć następujące usługi eksperckie, zależne od specyfiki start-upu (jedna usługa dla jednego start-upu):

 1. Usługi rzecznika patentowego – łącznie do 5 usług, które mogą dotyczyć:
 • przygotowywania i złożenia:
 • raportu z badania stanu techniki,
 • raportu z badania zdolności patentowej,
 • raportu z badania zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych,
 • raportu z badania czystości patentowej,
 • zgłoszenia patentowego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego (bez opłat urzędowych) – do UP RP,
 • wykonywania innych usług związanych z zagadnieniami własności przemysłowej.

     2. Usługi certyfikacyjne wyrobów na zgodność z normami lub usługi akredytacyjne – do 2 usług polegających na przeprowadzeniu procesu certyfikacji, jeśli przedsiębiorca posiada   przygotowaną dokumentację techniczną, wyniki badań oraz wydaniu certyfikacji 1 wyrobu.

     3. Pozostałe usługi eksperckie – do 8 usług polegających na:

 • ocenie potencjału innowacyjnego rozwiązania,
 • audycie technologicznym
 • ocenie technicznej wykonalności rozwiązania.

Usługi dotyczyć będą rozwiązań przedsiębiorców z dziedzin wskazanych z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza (dokument jest dostępny pod linkiem http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id4003-inteligentne-specjalizacje-mazowsze.pdf).

Szczegóły znajdują się w Zapytanie ofertowe_zakup usług eksperckich

Ofertę należy złożyć poprzez Formularz ofertowy wraz z odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG oraz wypełnionymi: Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3.

Ofertę należy przesłać do 4 września 2017 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@innowacje.org.pl