Mikołaj Różycki

Mikołaj Różycki, Prezes

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2007-2016 pełnił rolę koordynatora zespołu Akcji 1. w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w programie grantowym Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” (realizowanie programu wsparcia w wysokości 4 mln EUR rocznie); kierował zespołem Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne – Rozwój Innowacji – w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w programie grantowym Komisji Europejskiej „Erasmus+” (realizowanie programu wsparcia w wysokości 3 mln EUR rocznie).

Posiada doświadczenie szkoleniowe w organizacji międzynarodowych wizyt studyjnych, seminariów, konferencji. Jest redaktorem i/lub współpracownikiem kilku portali internetowych i magazynów, autorem tekstów o tematyce sportowej, biznesowej, społecznej i europejskiej. Działał w kilku organizacjach pozarządowych o zasięgu ogólnopolskim.

 

Paweł ZyzakPaweł Zyzak, Wiceprezes

Absolwent Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
im. J. Śniadeckiego w Bielsku-Białej (technik elektronik). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Historia. W 2016 r. zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stażysta w Institute of World Politics oraz stypendysta The Albert Shanker Institute w Waszyngtonie, Institute for Democracy in Eastern Europe i Polish & Slavic FCU.

W latach 2013-2015 uczestniczył w projekcie „OWES Subregionu Południowego” w ramach Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora Ekonomii Społecznej. Projekt oferował szkolenia i doradztwo m. in. w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności w ramach spółdzielni socjalnej, marketingu i technik sprzedaży.

Prywatny przedsiębiorca. Od 2014 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Strzelec” (posiadacz licencji detektywistycznej). Autor i współautor artykułów oraz książek naukowych o tematyce historycznej i międzynarodowej.