• English
 • Polski
 • A A A


  Fundacja Centrum Innowacji FIRE jest akredytowanym Ośrodkiem Innowacji, świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

  „Szybka ścieżka” to unikalny w skali Europy mechanizm wsparcia, który łączy w sobie szybki proces wyłaniania projektów z kluczowymi dla tempa rozwoju gospodarczego kryteriami jakościowymi. Wprowadzając kolejne udogodnienia na etapie składania wniosków odciążamy przedsiębiorców, licząc na ich jeszcze większe zaangażowanie w działalność innowacyjną. Szukamy bowiem nowatorskich projektów, dobrze wpisanych w strategie rozwoju firm w oparciu o prace B+R, a nie takich, które są składane tylko po to, żeby dostać dotację” – powiedział dyrektor NCBiR prof. Maciej Chorowski.

  Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca 2017 i do 31 grudnia 2017 roku.

  Dofinansowanie można uzyskać na:
  •    badania przemysłowe i prace rozwojowe
  •    albo prace rozwojowe, zakończone prototypem.
  Maksymalna intensywność wsparcia na koszty kwalifikowane na dla mikro i małego przedsiębiorcy wynosi 80% badania przemysłowe i  60% prace rozwojowe, natomiast dla średnich firm – odpowiednio 75% i 50%.

  Maksymalna wartość dofinansowania:
  •    20  mln euro  – jeśli więcej niż połowę kosztów kwalifikowanych stanowią badania przemysłowe,
  •    15 mln euro – jeżeli ponad połowę stanowią prace rozwojowe.
  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
  •    2  mln  PLN – dla MŚP planujących realizację projektu poza woj. mazowieckim,
  •    5  mln  PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze woj. mazowieckiego.

  Nasza propozycja: pomożemy w wypracowaniu koncepcji projektu i badań,  przygotujemy dobry wniosek o dofinansowanie, a potem poprowadzimy projekt od strony administracyjnej.

   

  Warsztaty, szkolenie, konferencja, wykład: tematyka i forma realizacji wszystkich proponowanych tematów szkoleń, warsztatów i zajęć jest ustalana indywidualnie – zgodnie z Państwa potrzebami. Dlaczego taki zakres? Wynika on z naszych doświadczeń jak i analizy problemów z jakimi mierzymy się wspólnie z przedsiębiorcami, wynalazcami, inwestorami, działaczami organizacji pozarządowych.

  ZAGADNIENIA

  CO MA OSLO DO INNOWACJI? Definicje, historia, źródła prawa. Od innowacji produktowej po marketingową

  TRUDNE SŁOWA W BIZNESIE: od akceleracji do skalowania

  SŁOWNIK INNOWACJI i INNOWATORA

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – co to jest, po co i jak ją zabezpieczać, jak przełożyć ją na większe przychody firmy

  PATENT i  ZNAK TOWAROWY (marka)  bez tajemnic

  WZÓR PRZEMYSŁOWY i UŻYTKOWY bez tajemnic

  ANALIZA RYNKU i ANALIZA KONKURENCJI – dlaczego warto  je robić? Jakimi metodami?

  BIZNESPLAN z prawdziwego zdarzenia

  OFERTA INWESTYCYJNA – jak ją przygotować?

  KONSTRUKCJA PROJEKTU BADAWCZEGO od A do Z

  BIZNESOWY MODEL CANVAS – czyli o co chodzi w tej metodzie planowania biznesu

  DESIGN THINKING: założenia, jak to działa, ćwiczenia, case’y

  HOW TO PITCH: od teorii do praktyki skutecznego zainteresowania inwestora

  WNIOSKI o FUNDUSZE – od słów zakazanych po pożądane, praktyczny przegląd programów wraz ze wskazówkami – programy krajowe, europejskie, publiczne, prywatne

  Oferujemy możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim.
  Poziom trudności możemy dopasować do wymagań uczestników.

  Ostatnio zorganizowaliśmy między innymi warsztaty z BT Progress

  Zapraszamy do kontaktu

   

   

  SPRAWNE PROWADZENIE PROJEKTU

  DLACZEGO MY

  Posiadamy doświadczenie zarówno instytucjonalne jako Fundacja jak i te indywidualne wyniesione z pracy w różnych środowiskach,
  także realizując projekty w: samorządach, uczelniach wyższych, własnych firmach, spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych,
  różnych agendach rządowych w tym grantodawczych.

  Z sukcesem realizujemy i rozliczamy projekty od 2006 roku. Ostatni z nich, dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – zakończył się we wrześniu 2015. Jego budżet sięgający kilku milionów złotych pozwolił na realizację ponad 120 różnych usług dla przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Usługi te świadczono dla przedsiębiorców nieodpłatne – w ramach pomocy de minimis.

  Były to analizy rynku, biznesplany, analizy konkurencji i możliwości eksportowych, ocena własności intelektualnej posiadane przez firmy i przeprowadzenie całego procesu jej zabezpieczenia.

   Prowadząc od lat działalność doradczą w zakresie różnych programów dotacyjnych, europejskich i krajowych możemy stwierdzić, że dobrze orientujemy się w zawiłościach administracyjnych prowadzenia projektów, przygotowywania sprawozdań okresowych czy końcowych.


  OFERTA

  Oferujemy firmom, samorządom czy organizacjom pozarządowym realną usługę wsparcia i doradztwa w zakresie:

  • prowadzenia projektu od strony administracyjnej (np. przygotowanie zapytań ofertowych, umów, protokołów odbioru pracy,  pism);
  • działań marketingowych, promocyjnych, upowszechniających;
  • przygotowanie dokumentacji księgowej zgodnie wytycznymi projektu  (dekretacja, opis);
  • sporządzania wniosków o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową;
  • odwołania się od niekorzystnej decyzji grantodawcy na każdym etapie projektu;
  • interpretacji zawiłych sformułowań w umowie o dofinansowanie lub innych wątpliwości
   związanych z realizacją projektu;
  • pomoc w przygotowaniu się do kontroli.


  DLACZEGO WARTO TO ZROBIĆ

  Warto zainwestować czas i pieniądze na wczesnym etapie projektu by nic nie zaszkodziło w osiągnięciu celów jakie sobie założyliśmy.
  Sprawne administrowanie, zgodne z warunkami umowy o dofinansowanie, to konieczny warunek by uniknąć problemów
  w relacjach z grantodawcą czy różnymi instytucjami publicznymi.

  Ramowy program II Osi Priorytetu 3.2.1…Z reguły tak opisane są programy grantowe i konkursy dotacyjne. Po pierwszych zdaniach ciężko jest zagłębiać się dalej. A co dopiero dobrnąć do lektury załączników…

  My piszemy o nich inaczej. Krótko, treściwie, na temat. O programach i konkursach krajowych, europejskich i prywatnych. Zamieniamy na proste i zrozumiałe słowa zawiłe i wielokrotnie złożone treści.

  Koncentrujemy się na tym co można zrobić, jakie wydatki będą uznane, gdzie mogą tkwić szanse i zagrożenia.
  Możemy przygotować analizę na najbliższy miesiąc, kwartał czy półrocze.

  Na temat, na czas, na pewno w zrozumiały sposób. Ułatwia nam to nasze doświadczenie, wyniesione z pracy po „obu stronach barykady”:
  w firmach, uczelniach, fundacjach, instytucjach publicznych i grantodawczych.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR),
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) czy programy regionalne (wojewódzkie) nie kryją przed nami tajemnic.

  Zapraszamy do kontaktu.

  Pierwszą analizę dopasowaną do Państwa potrzeb wykonujemy gratis. Później możemy umówić się na miesięczny, kwartalny czy roczny abonament.

  Dzięki programowi Go to Brand przedsiębiorca może uzyskać pomoc w promocji produktów na zagranicznych rynkach.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawiła zasady, terminy i działania jakie mogą zostać dofinansowane.

  Fundacja CI FIRE oferuje małym i średnim przedsiębiorcom pomoc w:
  – przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, dopracowaniu koncepcji i założeń,
  – optymalnym wyborze działań spośród imprez targowych, działań obligatoryjnych, fakultatywnych i promocyjnych,
  – prowadzeniu wszelkich prac administracyjnych po ewentualnym dofinansowaniu projektu.

  Na co można uzyskać dofinansowanie?
  Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach programów promocji. Obecnie są to następujące branże: sprzęt medyczny, kosmetyki, IT/ICT, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych.

  Rodzaje wydatków:
  – koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska na targach, rezerwacji miejsca wystawowego, opłaty rejestracyjnej, reklamy w mediach targowych,
  – koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
  – koszty podróży służbowych, transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów, w z związku z udziałem w targach i misjach,
  – koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
  – koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów
  – koszty usługi doradczej i szkolenia w obszarze umiędzynarodowienia przedsiębiorców.

  Wysokość dotacji?
  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
  1) w przypadku wyboru formy dofinansowania z udziałem środków z pomocy publicznej – 50%
  (bez względu na status wnioskodawcy);
  2) w przypadku wyboru formy dofinansowania  jedynie w postaci „pomocy de minimis”
  – 60% dla średniego przedsiębiorstwa,
  – 75% dla małego przedsiębiorstwa,
  – 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego,
  – 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.
  Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 milion zł.

  Ze środków Programu Innowacyjny Rozwój (Działanie 2.1) możliwe jest uzyskanie dotacji na utworzenie i rozwój centrum badawczo-rozwojowego w firmie. Warunkiem jest wykorzystanie badań do opracowania nowych produktów lub usług, które będą oferowane na rynku.

  Na co można uzyskać dofinansowanie?

  – nabycie nieruchomości, robót i materiałów budowlanych,
  – inwestycje w środki trwałe – instalację, aparaturę, sprzęt badawczy,
  – nabycie wartości niematerialnych i prawnych, licencji, patentów,
  – spłaty rat leasingu na nieruchomości i sprzęt,
  – zakup wiedzy technicznej i doradztwa technicznego,
  – zakup drobnego sprzętu badawczego.

  Do kiedy można składać wnioski  – do 31 października 2016 w tej rundzie, ale spodziewane są kolejne nabory w roku 2017.

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 2 000 000 PLN.
  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 50 000 000 EUR.

  Wysokość dotacji jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju tej dotacji:

  – dotacja na inwestycje (pomoc regionalna) – od 70% do 25% dotacji do kosztów kwalifikowanych,
  – dotacja na prace rozwojowe – od 45% do 25% kosztów kwalifikowanych,
  – pomoc de minimis na drobny sprzęt laboratoryjny – od 45% do 25% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 200 tys. euro w ciągu 3 ostatnich lat).

  Firmom oferujemy:
  – przygotowanie wniosku, w tym opracowanie agendy badawczej,
  – przygotowanie firmy do prezentacji na panelu ekspertów,
  – wsparcie doradcze w całym procesie wnioskowania.

  Doświadczenie Fundacji CI FIRE:
  Opracowaliśmy kilkanaście projektów inwestycyjnych które uzyskały dofinansowanie, także na infrastrukturę badawczo-rozwojową, prace badawcze i linie pilotażowe. Mamy bogate doświadczenie we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i potrafimy je skutecznie zachęcić do współpracy.

  Fundacja Centrum Innowacji FIRE oferuje małym i średnim przedsiębiorcom pomoc w uzyskaniu dotacji na ochronę jej najważniejszego kapitału – własności przemysłowej.
  Na co można uzyskać dofinansowanie?
  – zgłoszenie wynalazku,
  – wzoru użytkowego,
  – wzoru przemysłowego.
  W procedurze europejskiej (EPO), w procedurze międzynarodowej (PCT), lub regionalnej – jako rozszerzenie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP o wybrane inne kraje,
  Można sfinansować także doradztwo związane z patentowaniem rozwiązań i ich przygotowaniem do komercjalizacji (np. analiza rynków docelowych).
  Wysokość dotacji?
  Dotacja może wynieść od 5 do 500 tys. złotych – co stanowi 50% z kosztów kwalifikowanych projektu (od 10 tys. zł do 1 mln złotych)
  Co można sfinansować:
  – opłaty urzędowe,
  – koszty usług zawodowego pełnomocnika, także zagranicą,
  – koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego,
  – koszty usług doradczych przygotowujących do procesu komercjalizacji,
  – koszty uzyskania wstępnego orzeczenia o zdolności patentowej,
  – kosztów utrzymania i zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
  (w przypadku zaliczkowania).
  Termin: wnioski na konkurs PAPR można składać do 20 stycznia 2017 r.
  Fundacja posiada doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu dotacji jak i doradztwie dotyczącym własności przemysłowej. W ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy:
  – doradztwo i przygotowanie zgłoszeń patentowych dla 32 przedsiębiorców,
  – doradztwo i badania zdolności patentowej lub rejestrowej dla 22 przedsiębiorców,
  – 19 zgłoszeń znaków towarowych,
  – 15 analiz rynkowych dla chronionych rozwiązań.

  Dzięki Bonom na innowacje przedsiębiorca może sfinansować usługę badawczą realizowaną przez jednostkę naukową. Obecny nabór wniosków trwa do 30 stycznia 2017 r.

  Fundacja CI FIRE oferuje małym i średnim przedsiębiorcom pomoc w:
  – przygotowaniu wniosku o dofinansowanie
  – wyborze potencjalnych realizatorów – jednostek naukowych
  – przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej (wybór wykonawcy przed złożeniem wniosku)
  – wsparciu doradczym (planowanie zakresu usługi, analiza potencjału wdrożeniowego)

  Na co można uzyskać dofinansowanie?
  Zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:
  – nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego
  – nowej lub znacząco ulepszonej usługi

  Sfinansować można także innowację nietechnologiczną (organizacyjną lub marketingową) jeśli będzie towarzyszyła usłudze badawczo-rozwojowej.

  Wysokość dotacji?
  70% (dla średnich), 80% (dla małych) z kosztów kwalifikowanych projektu (od 60 tys. zł do 400 tys. zł).
  Dotacja może wynieść od 42 tys. zł do 320 tys. zł.

  Doświadczenie Fundacji CI FIRE:
  Posiadamy doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu dotacji jak i w transferze wiedzy i technologii z jednostek naukowych do biznesu.
  W ciągu ostatnich 5 lat:
  – wykonaliśmy ponad 140 analiz potencjału wdrożeniowego technologii opracowanych w jednostkach naukowych,
  – przygotowaliśmy kilkanaście wniosków o dofinansowanie dla partnerstw przedsiębiorcy z jednostką naukową.

  Dzięki proinnowacyjnym usługom doradczym przedsiębiorca (MŚP) może uzyskać wsparcie przy wdrażaniu innowacji na rynek. Warunkiem jest skorzystanie z usług jednostki akredytowanej przez Ministerstwo Rozwoju.

  Obecny nabór wniosków trwa od 4 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r.

  Fundacja CI FIRE posiada akredytację Ministerstwa na  usługi doradcze i oferuje małym i średnim przedsiębiorcom pomoc w:  przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, wyborze potencjalnych realizatorów – Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej (wybór wykonawcy przed złożeniem wniosku), wsparciu doradczym (planowanie zakresu usługi, analiza potencjału wdrożeniowego).

  Na co można uzyskać dofinansowanie?

  analizy alternatywnych ścieżek rozwoju, uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju model finansowy, identyfikacja, mapowanie, optymalizacja kluczowych procesów biznesowych, analiza ryzyka, strategia marketingowa
  opracowanie dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji, ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko poszukiwanie dostawców technologii, pomoc w negocjacjach i przy umowach pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii/produktu
  pilotażowe wdrożenia innowacji, w tym  szkolenia, rozwój zasobów ludzkich zarządzanie własnością intelektualną, ochrona praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej
  monitorowania i oceny efektów wdrożenia znakowanie, testowania i certyfikacji jakości
  udostępniania laboratoriów, przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej

  Wysokość dotacji?  
  Dotacja może wynieść od 35 tys. zł do 294 tys. zł – do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu (wartość usługi od 50 tys. zł do 420 tys. zł).

  Nasze doświadczenie:
  W ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy ponad 100 proinnowacyjnych usług doradczych.