Zapraszamy do składania ofert na usługę tłumaczenia w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie zwykłe dotyczące dokumentacji do zgłoszeń patentowych oraz ofert/dokumentacji dla inwestorów. Usługi będą przeznaczone dla przedsiębiorców istniejących na rynku nie dłużej niż 2 lata (tzw. start-upów). Cześć usług może mieć charakter tłumaczenia specjalistycznego.

Zamawiający zamówi nie więcej niż 120 stron tłumaczenia (1800 znaków ze spacjami).

Przed zmianą: Na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie określić, na które języki obce będzie należało wykonać tłumaczenia oraz ilości stron do przetłumaczenia. Elementy te są uzależnione od przyszłego zapotrzebowania przedsiębiorców na usługi tłumaczenia w ramach ww. Projektu

Po zmianie:

Zamawiający uzupełnia treść punktu III. OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, podpunkt 2:

Treść po zmianie: „Tłumaczenie „z” i „na” języki: angielski, francuski i niemiecki.

Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się o tłumaczenie na i z innych języków, po kosztach uzgodnionych każdorazowo z Wykonawcą”.

Zamawiający usuwa punkt III podpunkt 3. Numeracja pozostałych podpunktów w tym punkcie ulega zmianie odpowiednio.

Wybrany oferent realizować będzie usługę na podstawie jednorazowych zleceń wystawianych przez Zamawiającego w ramach podpisanej Umowy ramowej.

Ofertę należy złożyć na druku znajdującym się w Załączniku nr 1 dołączonym do Zapytania ofertowego wraz z wykazem zrealizowanych usług tłumaczeń w ciągu 3 ostatnich lat (maksimum 10 przykładów) wg Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć do dnia 7.09.2017 r. do godz. 17:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@innowacje.org.pl wraz z odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 wykaz usług

Zapytanie ofertowe_tłumaczenie bez zalacznikow